Algemene Voorwaarden

De directie van GMG muziekscholen, hanteert de volgende ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leerling degene die gebruik maakt (of wenst te maken) van de diensten GMG
Meerderjarige degene die de ouderdom van achttien jaren heeft bereikt, dan wel gehuwd is of gehuwd geweest is.
Aanvrager: degene die ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de algemene voorwaarden het
machtigingsformulier dient te ondertekenen.


Artikel 2. de aanvrager, tevens lesgeldplichtige

Een aanvraag om van de diensten van GMG muziekscholen gebruik te mogen maken, wordt ingediend en ondertekend:
a. door een ouder, voogd of verzorger, indien de leerling geen meerderjarige is,
b. door de leerling zelf in alle andere gevallen, en mede ondertekend door een ouder, voogd of verzorger indien de meerderjarige leerling de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.


Artikel 3. inschrijvingsprocedure

1. Na opsturen van het aanmeldingsformulier volgt inschrijving door het invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier.
2. Met de ondertekening van het machtigingsformulier erkent de aanvrager, tevens lesgeldplichtige, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat het ingevulde inschrijfformulier en de ondertekende machtiging voor de automatische incasso door de administratie van GMG is ontvangen.
4. Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door GMG benaderd.

Artikel 4. beëindiging van de overeenkomst

1. Uitschrijving kan alleen schriftelijk (ook per e-mail), door de meerderjarige dan wel door de ouder of verzorger indien de leerling geen meerderjarige is.
2. Bij uitschrijving geldt een opzegtermijn van een maand.

Artikel 5. lesgeld/tarieven

1. De lesgeldplichtige verplicht zich lesgeld te betalen, overeenkomstig hetgeen in een jaarlijks door de directie vastgestelde bijlage is bepaald.
2. Het lesgeld wordt gedurende het volledige lesgeldjaar 3 gelijke termijnen via automatische incasso geïnd. De lesgeldplichtige machtigt daartoe GMG door invulling en ondertekening van het machtigingsformulier.
3. Betaling van korte cursussen kan uitsluitend in één keer plaatsvinden door middel van automatische incasso of een factuur
4. Bij niet nakomen van de lesgeldverplichting, wordt er eenmalig een nieuwe termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet is betaald, wordt hij of zij in gebreke gesteld en worden administratiekosten in rekening gebracht. Daarna volgt een uiterste betalingstermijn van vijf werkdagen. Bij niet voldoen van de vordering volgt de gang naar de deurwaarder. De kosten hiervan komen voor rekening van de lesgeldplichtige. Tevens worden de lessen beëindigd vanaf de datum dat de vordering wordt voorgelegd aan de deurwaarder.
5. De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in april vastgesteld en bekend gemaakt op de website. De lijst met tarieven wordt meegezonden met het vervolgaanmeldingsformulier.


Artikel 6. lesgeld bij tussentijdse toelating

Indien een leerling in de loop van het lesgeldjaar wordt toegelaten, is lesgeld verschuldigd naar rato van het aantal kalendermaanden dat vanaf de toelating in het lesgeldjaar resteert. De kalendermaand waarin de toelating is geschied, wordt daarbij meegeteld


Artikel 7. Restitutie van Lesgeld
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:

1. langdurige ziekte van de leerling
2. ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en management van GMG muziekscholen)
3. overlijden van de leerling;
4. lesuitval van meer dan 4 opeenvolgende lessen veroorzaakt door of vanwege GMG muziekscholen (vanaf de 5e les vindt restitutie plaats)
In de onder 1 tot en met 3 genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de administratie, Bredeweg 13 9649JH Muntendam

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste twee keer niet vervangen. GMG muziekscholen verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 7, lid 4.

Artikel 8. Lesmateriaal
De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Artikel 9. Gebruik foto- en filmmateriaal
GMG muziekscholen laat regelmatig reportages maken van cursussen en concerten. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden van de muziekschool. Met het ondertekenen van het machtigingsformulier verklaart de cursist (of zijn ouder/verzorger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Mocht u bezwaar hebben tegen dit automatische akkoord, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@gmgmuziekscholen.nl


Artikel 10. tenslotte

Indien zich gevallen voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zullen betrokkenen, in redelijkheid en billijkheid met elkaar tot een passende oplossing komen. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.